Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la seva disposició informació corresponent a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i als Consells Insulars.

Feu click en els següents enllaços per descarregar els arxius corresponents:

 Tornar a la pantalla inicial

DOCTRINA DE LA JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS

* Acords adoptats i doctrina de la JEIB ordenats per Veus o paraules clau.

* Acords i resolucions aprovades ordenats per anys.

          - 1987/1991

          - 1991/1995

          - 1995/1999

          - 1999/2003

          - 2003/2007

          - 2007/2011

MODELS DE DOCUMENTS

* Nomenament Representant General (cat)                 * Nomenament Representant General (esp)

* Nomenament Representant de Candidatura (cat)     * Nomenament Representant de Candidatura (esp)

* Nomenament Administrador Electoral (cat)                * Nomenament Adminstrador Electoral (esp)

LEGISLACIÓ ELECTORAL

* Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General

* Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears

* Llei 7/2009, de 11 de desembre, electoral dels consells insulars

 Tornar a la pantalla inicial

Junta Electoral de les Illes Balears C/Conqueridor 11 Palma de Mallorca Tlf: 971-228274 Fax: 971-718476 email: juntaelectoral@parlamentib.es